Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

AhlmanEdun tietojärjestelmien ja tietoliikennepalveluiden käyttösäännöt

 

1. AhlmanEdun tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöoikeus

1.1. AhlmanEdun tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöoikeus on AhlmanEdun läsnä oleviksi kirjoittautuneilla opiskelijoilla.

1.2. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät palvelut poistetaan käyttöoikeuden päättyessä. Poissaolevien opiskelijoiden käyttäjätunnukset sekä niihin liittyvät palvelut eivät ole heidän käytettävissään.

 

2. Käyttäjän vastuu

2.1. Kaikilla käyttäjillä on vastuu järjestelmän kokonaisturvallisuudesta.

2.2. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Käyttäjä saa käyttää vain omaa käyttäjätunnustaan. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.

2.3. Järjestelmiä on käytettävä huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti.

2.4 Mikäli käyttäjä saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava AhlmanEdun digitaalisten palveluiden ylläpitohenkilöstölle ja/tai asianomaiselle käyttäjälle.

 

3. Sallittu käyttö

3.1. Käyttöön oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää AhlmanEdun tietojärjestelmiä ja tietoliikenneverkkoa tehtävissä, jotka liittyvät oppilaitoksessa suoritettavaan opiskeluun, opetukseen tai muihin sovittuihin tehtäviin. Tietojärjestelmien käytössä on noudatettava kohtuutta ja harkintaa palvelun käyttämisen järkevyyden, moraalisen hyväksyttävyyden ja oikean menettelytavan valinnan suhteen.

3.2 AhlmanEdun myöntämillä ohjelmistolisensseillä saa tehdä vain oppilaitoksen toimintaan ja oppimiseen liittyviä tehtäviä.

 

4. Kielletyt käyttötarkoitukset

4.1 Tietojärjestelmien luvaton käyttö ja väärinkäyttö on kielletty.

4.2 AhlmanEdun tietojärjestelmien ja -verkon käyttö muihin kuin kohdassa kolme mainittuihin tarkoituksiin on kielletty. Erityisesti kiellettyä on

 • Käyttää AhlmanEdun omaa tietoverkkoa tai muita AhlmanEdun kautta käytettävissä olevia tietoverkkoja ilman lisenssiä.
 • Yrittää päästä sisään järjestelmään käyttäjänimellä, joka ei kuulu käyttäjälle, tai ylittää valtuudet tai kiertää käyttörajoitukset, jotka liittyvät käyttäjän omaan käyttäjänimeen.
 • Etsiä tai käyttää tietojärjestelmien tiedossa olevia tai uusia turvallisuuteen liittyviä haavoittuvuuksia tai käyttää niitä niiden olemassaolon osoittamiseen tai testaamiseen.
 • Seurata tai analysoida verkkoliikennettä.
 • Estää tai väärentää lokitietojen normaali luonti.
 • Estää tietojärjestelmiä suojaavien järjestelmien ja ohjelmien, kuten palomuurin tai virustorjunnan, toiminta tai kiertää ne.
 • Käyttää AhlmanEdun tietojärjestelmiä laittoman materiaalin hankkimiseen, tallentamiseen tai jakamiseen, tai mihin tahansa muuhun laittomaan toimintaan.
 • Hakea, lukea, käyttää, tallentaa tai jakaa muille käyttäjille kuuluvia tietoja ilman heidän lupaansa.
 • Lähettää sähköpostiviestejä kohdistamattomina massapostituksina tai vastaanottajan nimenomaisen kiellon vastaisesti, tai lähettää tai välittää mainoksia, haittaohjelmia tai ketjukirjeitä, jotka todennäköisesti haittaavat viestintää.
 • Haitata suoraan tai epäsuorasti tietokoneita, tietoviestintää tai muiden käyttäjien toimia esimerkiksi tuhlaamalla tai ylikuormittamalla koneiden tai verkon kapasiteettia.
 • Käyttää loukkaavaa kieltä tai lähettää, jakaa, esittää tai tallentaa kirjoitettua, kuvallista tai muuta loukkaavaa materiaalia yleiseen käyttöön.
 • Luoda henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tilejä erilaisiin verkkopalveluihin käyttäen AhlmanEdun sähköpostiosoitetta tai käyttäjänimeä.

Ilman AhlmanEdun digitaalisten palveluiden antamaa erillistä lupaa kiellettyä on myös

 • Asentaa yksityisesti hankittuja tai lisensoituja ohjelmia AhlmanEdun tietokoneille.
 • Jakaa oman tai jaetun verkossa olevan työaseman resursseja tai ottaa käyttöön muita verkkopalveluja työasemalla.

 

5. Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset

5.1. Tietojärjestelmän tai tietoliikenneverkon väärinkäyttämisellä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka häiritsee tietojärjestelmän tai tietoliikenneverkon käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on ensisijaisesti hankittu ja asetettu. Väärinkäyttöä on erityisesti kohdassa 4 mainitut asiat.

5.2. Väärinkäytökseen syyllisiksi todetut henkilöt saattavat menettää käyttöoikeuden oppilaitoksen verkkoon joko määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen käyttöoikeuden menettämisestä tekee rehtori. Väärinkäytöksestä epäillylle annetaan mahdollisuus antaa kirjallinen vastine ennen päätöksen tekemistä. Käyttöoikeuden menettämisestä ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti.

5.3. Väärinkäytöksistä saattaa seurata taloudellisia korvausvelvoitteita, mikäli verkon liikennöintiin joudutaan tekemään uudelleenjärjestelyjä kyseisen väärinkäytöksen vuoksi tai väärinkäytöksen selvittämisestä aiheutuu kustannuksia.

5.4. Väärinkäytöksen kohteeksi joutunut kolmas osapuoli saattaa asettaa omia korvausvelvoitteitaan. Näistä korvausvelvoitteista vastaa tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö.

5.5. Mikäli väärinkäytös on vakava, asia annetaan poliisin tutkittavaksi.

 

6. Ylläpidon oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Digitaalisten palveluiden ylläpitohenkilökunnalla velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa valvoa, rajoittaa ja säädellä tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää tai poistaa koneissa tai verkoissa olevaa tietoa lain ja muiden säädösten sallimissa puitteissa.

6.2. Ylläpitohenkilökunnalla on salassapitovelvollisuus luottamuksellisten tietojen suhteen. Mitään järjestelmän käytön seurannan tai ylläpidon yhteydessä saatua tietoa ei saa väärinkäyttää.

 

7. Sopimusehdot ja sopimuksen hyväksyminen

7.1. Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan käyttösääntöä kirjautumalla AhlmanEdun järjestelmiin.

 

 

Uutiskirje