Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Reformin jälkeistä aikaa – Tiimioppiminen edistää opiskelijoidemme tärkeiden työelämätaitojen kehittymistä

 

 

 

Työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus olivat jo vuosien 2009 – 2010 ja 2015 valtakunnallisten ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteiden keskeisimpiä tavoitteita. Lisäksi tavoitteena oli opetuksen painopisteen muuttaminen oppiainejakoisuudesta työelämän toimintakokonaisuuksiin niin, että opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan mahdollistaen yksilölliset opintopolut.

Vuonna 2018 voimaan tulleet uudet ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteet sekä ammatillisen koulutuksen reformi, vahvistivat entisestään aiempien tutkinnon perusteiden sanomaa: Osaamisperusteisuus, yksilölliset opintopolut sekä pedagogisen opettajuuden muutostarve kohti opiskelijan oppimisen ohjaamista ja valmentamista. Konkreettinen pedagogisen toiminnan muuttaminen ei tapahdu kuitenkaan itsestään. Ajattelun muuttaminen tiede- ja oppiainekeskeisestä ja meille kaikille hyvin syvällä olevasta tavasta jäsentää maailmaa, työelämän toiminnan pohjalta tapahtuvaan ammatillisen opiskelun jäsentämiseen, on vaativa muutosprosessi.

Ahlmanilla opettajuuden muutosta kohti oppimisen ohjaamista ja valmentamista on edistetty muun muassa erilaisten tiimioppimiseen, yrittäjyyteen sekä opiskelijoiden osallistamiseen liittyvien kehittämishankkeiden ja valmennusten avulla. Uudistusten myötä opettajien arkikielessä käytetty titteli on muutettu vastuuvalmentajaksi, koska se kuvaa paremmin tämän päivän opettajuutta. Ahlmanin yhteinen pedagoginen malli, Tiimioppisen kulmakivet ja kantavat rakenteet, antavat yhteiset suuntaviivat koko vastuuvalmentajatiimille pedagogisen muutoksen tekemiseen.

 

Tiimioppimisen kulmakivet -malli edistää opiskelijoidemme tärkeiden työelämätaitojen, kuten tiimityö-, ongelmanratkaisu-, empatia- ja yrittäjyystaitojen kehittymistä sekä mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja osaamisperusteisuuden toteutumisen. Tiimioppiminen tuo oppimiseen hauskuutta ja iloa. Kuitenkaan se ei ole aina helppoa, pintaan nousee välillä vaikeitakin tunteita ja aiheita, joita käsitellään yhdessä tiimin kanssa vastuuvalmentajan tuella.

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen koulutuksen uudistusten myötä oppimista ei tulisi nähdä vain suhteessa opiskelijoiden tai opettajien oppimiseen ja heidän taitojen kehittymiseen vaan toimintamallina ja -kulttuurina läpi organisaation; opiskelijoiden, opettajien, muun henkilöstön, esimiesten ja johdon edustajien oppimisena ja kehittymisenä. Ahlmanilla toimii opiskelija-, opettaja-, henkilöstö- ja esimiestiimejä. Oppilaitoksen toimintakulttuurin, johtamisen ja opettajuuden todellinen muutos ajattelun- ja toiminnan tasolla vaatii meiltä kaikilta pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä. Todelliset ja konkreettiset muutokset eivät tapahdu yhden – kahden lukuvuoden aikana.

Strategian mukaisesti Ahlmanilla kehitetään valmentavan johtajuuden ja pedagogiikan toimintakäytänteitä muun muassa lisäämällä henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuutta, vahvistamalla tiimien toimintaa sekä luomalla mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen. Olemme luomassa käytänteitä, jossa jokainen tiimi kokoontuu säännöllisesti dialogiin jakamaan ja reflektoimaan oppejaan ja kokemuksiaan sekä asettamiaan tavoitteita strategiamme suuntaviivojen mukaisesti. Dialogi lisää yhteistä ymmärtämystä, sen myötä opitaan myös toisista, itsestä sekä käsiteltävistä asioista.

 

 

Potrettikuva naisesta.

Tiimioppimisen kulmakivet mallia voidaan hyödyntää myös henkilöstö- tai muutosjohtamisessa. Oppilaitoksemme toimintakulttuurin muutoksen, oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä on, että jokainen meistä yhdessä tiimiemme kanssa lähtee oppimisen tielle. Oleellista on johdon merkitys oppimisen suunnannäyttäjänä.

Tiimissä tapahtuva oppiminen on yksi kulttuurin muutoksen kulmakivistä. Hyvin toimivat tiimit ovat rehellisiä, avoimia ja epäonnistumiselle annetaan myös mahdollisuus. Avoin toiminta lisää tiimin luottamusta ja luottamus kehittyy tiimin sisäisen toiminnan tuloksena. Niin henkilöstö- kuin opiskelijatiimeissäkin opitaan yhdessä jakamalla olennaista tietoa ja tekemällä yhdessä. Onnistuessaan tiimeissä tapahtuva oppiminen edistää opiskelijoiden ja henkilöstön sisäistä motivaatiota, joka näkyy parempina toiminnallisina ja taloudellisina tuloksina sekä parempana hyvinvointina ja työnilona.

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hankkeen tuottamassa videossa vastuuvalmentajamme Päivi Korhonen ja Minna Kotiranta-Taipale pohtivat valmentavaa opettajuutta. https://www.youtube.com/watch?v=HhPoJrKvxso

 

Lisätietoja:

rehtori Taina Eweiss

043 8200 932